Sosanna

35 tekstów – auto­rem jest So­san­na.

Gdy ob­serwuję świat z wy­sokości chod­ni­ka, wy­daje się on dziw­nie prosty. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 września 2010, 17:09

Kłam­ca dos­ko­nały, to ten, który pot­ra­fi oszu­kać sam siebie. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 sierpnia 2010, 20:12

Za sta­ra na zwykłe zaurocze­nie. Za młoda na praw­dziwą miłość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 lipca 2010, 11:21

Zdarza się, że góra ma wiele szczytów. Zdo­bycie każde­go z nich cie­szy, jed­nak naj­większą ra­dość spra­wia zdo­bycie te­go najwyższego.
Tak sa­mo jest z ce­lami życiowymi. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 lipca 2010, 18:37

Kiedy założyłam oku­lary ma­ki zro­biły się bar­dziej czer­wo­ne, a niebo bar­dziej niebies­kie.
Oku­lary te pow­szechnie na­zywa­ne są szczęściem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 lipca 2010, 19:46

Pędzi na mnie czer­wo­na fur­go­net­ka. Wiem, że zginę. Ale w mo­jej głowie pa­nuje pus­tka. Życie nie prze­latu­je mi przed ocza­mi. Nie na­wie­dzają mnie wspom­nienia.
Jes­tem tyl­ko ja i pa­ra pędzących świateł sa­mocho­du wprost na mnie.


*ref­lek­sja po NIEDOSZŁYM wypadku* 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 czerwca 2010, 22:27

Zos­tała mi po­wie­rzo­na w opiekę ryb­ka. Po ty­god­niu zdechła.
Wte­dy zro­zumiałam jak szyb­ko się do niej przy­wiązałam i pokochałam. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 czerwca 2010, 12:59

Miałam pop­rawkę z życia. Nie zdałam. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 czerwca 2010, 17:14

Przy To­bie na­wet Księżyc zda­wał się być niez­wykle in­te­resujący. Te­raz, gdy Ciebie nie ma, wszys­tko stało się prze­raźli­wie nijakie... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 czerwca 2010, 18:00

Przy­jaciel, to ta­ki ktoś, kto jest przy To­bie na­wet, gdy po­pełniasz błąd swo­jego życia. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:41
Sosanna

W moim swiecie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sosanna

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność